Ordningsregler

Här kan du läsa eller ladda ned föreningens ordningsregler. Klicka på länken för att öppna upp och ladda hem den aktuella versionen av föreningens ordningsregler:


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDER GÅRD – ORDNINGSREGLER

Fastställda av styrelsen 2020-04-21

Styrelsen har utfärdat följande ordningsregler.

§1.
Bostadsrättsinnehavare ska vara aktsam om och vårda egna bostaden med tillhörande tomt. Detsamma gäller för föreningens egendom i övrigt.
Vi har gemensamt ansvar för föreningens egendom så att området ser välvårdat ut.

§2.
Om det i bostaden uppstår en skada (t.ex. vattenskada), ska styrelsen omgående underrättas. För övrigt se §39 i föreningens stadgar.

§3.
I bostaden får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga boende. Att bedriva yrkes- eller affärsverksamhet är inte heller tillåtet utan styrelsens medgivande.

§4.
Hushållsavfall ska vara väl inslagna i paket/soppåse och gärna hoptryckt. Matavfall slängs i ändamålsenligt sopkärl. Hushållsavfall ska kastas i Miljöhusets sopkärl eller i respektive enskilda sopkärl. Sopkärlen är endast till för hushållssopor respektive matavfall. Övrigt avfall slängs i kommunens återvinningsstationer eller återvinningscentralen i Petterboda.

§5.
Om husdjur finns i bostaden, ska djurinnehavaren/medlem se till att djuret/en inte förorenar, skadar eller för oljud, såväl inom- som utomhus. Det är medlemmens skyldighet att djuret/en hålls under uppsikt inom bostadsrättsföreningens mark.

§6.
Bostadsrättsinnehavaren ska ta hänsyn till sina närboende så att de inte störs av radio, TV eller andra höga ljud.

§7.
Mindre inre eller yttre förändringar såsom att t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp, byta ut vitvaror i köket, byta brevlåda eller plantera växter får utföras utan kontakt med styrelsen. Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t.ex. att ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum, eller bygga garage av carport. Ansökan ska i sådana fall ske på blanketten ”Förändring av bostadsrätten”, vilken återfinns på föreningens hemsida. Beslut om godkännande av förändring fattas av styrelsen och ibland kan det även behövas ansökan och beslut från byggnadsnämnd. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång.
Förändringsarbetet (särskilt VVS- och elarbeten) ska alltid ske på ett fackmannamässigt sätt. Efter förändring av badrum krävs att kopia av våtrumsintyg lämnas till styrelsen. Vid yttre förändringar ska hänsyn tas till att förändringen beträffande färg och form överensstämmer med omgivningen.

§8.
Skyltar/anslag på husens ytterväggar får inte sättas upp utan styrelsens medgivande. Undantaget är skylt från larmföretag att larm finns installerat i bostaden.

§9.
Respektera varandras tomtgränser.

§10.
All motortrafik och cykelåkning inom föreningens område ska ske med varsamhet. Betrakta vägarna som ”gångfartsområde” ( ca 7 km/tim ).

§11.
Inom området finns markerade gästparkeringar. Dessa är endast avsedda för våra gäster. Parkering av fordon utanför gästparkeringar är inte tillåtet.

§12.
Vid tvätt av egen bil vid carport, använd alltid miljövänligt tvättmedel.

§13.
Bostadsrättsinnehavare ska tillse att det finns minst en fungerande brandvarnare uppsatt i den egna bostaden.

§14.
Stegar som hänger utomhus på bostaden ska låsas fast när de inte används. Detta för att försvåra för obehöriga att ta sig in via övervåningarna.

§15.
Paraboler och utomhusantenner får inte sättas upp utan styrelsens medgivande.

§16.
Solpaneler får installeras på bostaden utan styrelsens godkännande förbehållet att installationen följer föreningens riktlinjer. Solceller ska ha svart ram och svarta skivor. Monteringen ska föregås av besiktning av aktuellt tak samt utföras efter installationen är genomförd. Berörd medlem står för kostnaden av besiktning, montering och installation samt ansvarar för att säkerställa att installationen utförs korrekt utan negativ inverkan på fastigheten. Det är respektive medlems ansvar att bekosta nedmontering och återinstallation vid framtida byte av takpannor eller annat underhåll som behövs på taken.

§17.
Rengör gemensam gräsklippare direkt efter användning och sätt batterier på laddning direkt efter användning.

Styrelsen reviderar ordningsregler efter behov.

Styrelsen BRF Söder Gård