BRF Söder Gårds extrastämma 18 januari 2017

Styrelsen för Brf Söder Gård kallar härmed till extra föreningsstämma 2017

Tid: 18 januari 2017, kl. 19.00 – 20.00
Plats: Restaurang Bistro 135, Vendelsövägen 64, (bredvid pizzerian) Tyresö

Kallelse och underlag har delats ut i brevlådorna.
Om du inte själv har möjlighet att närvara på mötet, kan du skicka ett ombud som genom en fullmakt företräder dig. (se nedan)

Från föreningens stadgar § 21
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om fler medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antingen skall vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.

Ombud skall företa skriftlig, dagtecknad fullmakt.
”Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.”

Fullmakten bör inte vara villkorad.

Välkommen!

Vänligen,

Styrelsen