Motioner inför årsstämman

På 2015 års årsstämma beslutades att sista dag för inlämnande av motioner till årsstämman skall vara den sista mars.

Ett tips är att en eventuell motion till årsstämman gärna får gagna alla. Alla övriga ”egna” frågor som medlemmarna har kan ställas till styrelsen året om.

Motioner kan mejlas in till styrelsen@brfsodergard.se eller lämnas i föreningens brevlåda på miljöhuset senast den 31 mars 2016.

Mvh Styrelsen

Inför årsstämman 2015

BRF Söder Gårds årsstämma kommer att äga rum under senare delen av maj. Kallelse kommer att, såsom stadgarna stipulerar, skickas 2 – 4 veckor innan årsstämman.
Om bostadsrättsinnehavare har adekvata förslag till BRF Söder Gårds verksamhet kan man skicka in en motion till styrelsen senast den 26 april. Kommer det in motioner efter den 26 april kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på årsstämman.

Allmänt om motioner till årsstämma
Det är bara till ordinarie föreningsstämma som motioner kan lämnas. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stäm-man måste vara med i kallelsen är det viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelsen ska gå ut. Styrelsen kommer lämna sitt svar på motionerna. Styrelsen har ofta information och kunskap om sådant som motionerna handlar om. Styrelsen kan rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motion-en besvarad beroende på vilken information som styrelsen har.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för BRF Söder Gård